Hur kan vi förbättra vården för en viktig och växande patientgrupp – om vård och omsorg för multisjuka äldre.
anne ekdahl Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings Universitet
Yngve Gustafson Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik, Umeå universitet
annika eklund-grönberg läkare ordf. Svensk Förening för Allmänmedicin
Mikael Köhler ordf. Svensk Internmedicinsk Förening
Marianne Olsson ,
Sammanfattning
Svensk Geriatrisk Förening, Svensk Internmedicinsk förening och Svensk Förening för Allmänmedicin (Sfam) har tillsammans utarbetat ett policydokument för hur vården för multisjuka äldre bör utformas och organiseras. Vi vill i detta symposium belysa multisjuka äldres villkor för vård i dag och presentera hur vården bör anpassas till dessa patienter. Vi betonar vikten av ett situationsorienterat arbetssätt med fokus på hela livssituationen i stället för ett sjukdomsorienterat arbetssätt Hur kan sjukvården utvecklas så att denna patientgrupps vård och behandling utformas utifrån en helhetssyn istället utifrån varje enskild sjukdom? Vi tänker även belysa hur dagens uppföljningsparametrar kan förbättras för att förbättra vården för denna patientkategori. Inledning: Från svensk Geriatrisk Förening: Yngve Gustafson, Från Svensk Intern medicinsk förening: Mikael Köhler och Svensk Förening för Allmänmedicin Annika Eklund-Grönberg Efter inledningen en paneldebatt med ytterligare deltagare från de tre specialitetsföreningarna samt publiken. Moderator: Marianne Olsson, Projektledare, Angereds Närsjukhus