Kost och andra kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med ankyloserande spondylit.
Björn Sundström Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Reumatologi, Universitetssjukhuset, Umeå
Gunnar Johansson Professor Sektionen för hälsa och samhälle. Högskolan i Halmstad
Ingegerd Johansson OD, professor Institutionen för odontologi, Umeå Universitet
Solveig Wållberg Jonsson Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Reumatologi, Universitetssjukhuset, Umeå
Bakgrund
Hos patienter med ankyloserande spondylit (AS) har man sett en ökad förekomst av kardiovaskulära sjukdomar och det är inte klarlagt vad som orsakar denna ökning. Syftet med studien var därför att utvärdera om kost och andra kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med AS skiljer sig åt i jämförelse med normalbefolkningen.
Metod
Åttionio patienter med AS, diagnosticerade enligt de modifierade New York kriterierna, identifierades i databaserna till ett hälsoundersökningsprojekt, det så kallade Västerbotten Intervention Project (VIP). Patienterna jämfördes med 356 kontroller matchade för ålder, kön och undersökningsperiod. Inom VIP har deltagarna fyllt i enkäter om kost, fysisk aktivitet och rökning. Blodtryck, längd och vikt, har mätts och blodprover har analyserats för kolesterol, triglycerider och blodsockernivåer.
Resultat
Vi fann inga signifikanta skillnader mellan patienter och kontroller avseende kost, fysisk aktivitet, träningsvanor, rökvanor, BMI, vikt eller blodtryck. Däremot hade patienterna signifikant lägre nivåer av serumtriglycerider (p <0,001) och -kolesterol (p <0,01). Hos patienterna var triglyceridvärdet omvänt korrelerat till totala intaget av fett (rs = -0,25, p <0,05) liksom intaget av enkelomättade fetter (rs = -0,29, p <0,05) och positivt korrelerat till intaget av kolhydrater (rs = 0,26, p <0,05). Kolesterolvärdet visade också en positiv korrelation till intag av kolhydrater (rs = 0,26, p <0,05) och negativ korrelation till intaget av enkelomättade fetter (rs = -0,28, p <0,05). Dessa samband sågs inte hos kontrollerna.
Sammanfattning
Patienterna uppvisade signifikant lägre nivåer av kolesterol och triglycerider jämfört med kontrollgruppen. Det fanns samband mellan kost och aterogena blodfetter hos patienter som inte fanns i kontrollgruppen. Resultaten antyder att det kan finnas skillnader i fettmetabolismen hos patienter med AS i jämförelse med normalbefolkningen.