Sjukvårdskostnader och läkemedelsanvändning hos individer med KOL i Sverige
Sven-Arne Jansson Med Dr OLIN-Studierna, vo-Medicin, Sunderby Sjukhus, Luleå
Anna Stenling Hälsoekonom AstraZeneca Nordic, Södertälje
Helena Backman MSc OLIN-studierna, vo-medicin, Sunderbyns sjukhus
Eva Rönmark Med Dr OLIN-studierna, vo-medicin, Sunderbyns sjukhus
Anne Lindberg OLIN-studierna, VO medicin, Lung- och Allergimottagningen, Sunderby Sjukhus
Bo Lundbäck Krefting Research Centre/Avd. för invärtesmedicin, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet
Bakgrund
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige och medför stort lidande för de drabbade. De samhällsekonomiska kostnaderna till följd av sjukdomen är höga. Syftet var att studera sjukvårdskostnader (sjukhusinläggningar och öppenvårdsbesök) och läkemedelsanvändning hos individer med respektive utan KOL.
Metod
Studiepopulationen är identifierad sedan tidigare i kliniska undersökningar av populationsbaserade kohorter inom OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten). Kohorten innehöll ursprungligen 993 individer, vilka alla uppfyllde kriterierna (GOLD) för KOL; samt en lika stor ålders- och könsmatchad kontrollgrupp utan sjukdomen. Dessa individer har sedan 2005 kallats till årliga intervjuer och kliniska undersökningar. Deltagandegraden har varit >85% varje år. Analysen är baserad på data om resurskonsumtion insamlade år 2006 (n=772 KOL, n=802 icke-KOL). Enhetskostnader från Norra Sjukvårdsregionens prislista 2010 har använts.
Resultat
Bland individer med KOL uppgick genomsnittliga sjukvårdskostnaden för alla sjukdomar till 14 299 kr per individ och år jämfört med 11 312 kr för individer utan KOL (p=0,16). Uppdelat i svårighetsgrad var motsvarande kostnader: stadium 1 – 11 657 kr (p=0,92), 2 – 17 552 kr (p=0,12), 3+4 – 22 226 kr (p<0,01). En mindre del av kostnaderna hänfördes till luftvägssjukdomar; 10,5% bland individer med KOL och 6,2% bland individer utan KOL. Kostnader för luftvägssjukdomar var signifikant högre bland individer med KOL och ökade med sjukdomens svårighetsgrad. Individer med KOL uppvisade 20% högre kostnader för andra sjukdomar jämfört med individer utan KOL. Andelen individer med KOL som använde luftvägsmediciner ökade med sjukdomens svårighetsgrad (stadium 1 - 29,6%, 2 - 51,5% respektive 3+4 - 84,8%). Andelen individer som använde läkemedel mot andra sjukdomar än luftvägssjukdomar tenderade att vara högre bland individer med KOL jämfört med individer utan KOL, framförallt i svårare grader av sjukdomen.
Sammanfattning
Sjukvårdskostnader och andelen individer som använde läkemedel var högre bland individer med KOL och ökade med sjukdomens svårighetsgrad. Resultaten tyder på att utöver sjukdomen i sig, är även komorbiditet en bidragande orsak till de högre kostnaderna. Det är av stor vikt, både samhällsekonomiskt och för patientens bästa, att upptäcka och diagnostisera KOL i ett tidigt stadium för att förhindra att sjukdomen fortskrider till allvarligare stadier.