Aciklovir-inducerade neuropsykiatriska biverkningar kraftigt underdiagnostiserade internationellt- koncentrationsbestämning (TDM) av aciklovirmetabolit förbättrar diagnostiken.
Anders Helldén Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge
Ingegerd Odar-Cederlöf Avd f klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Ulf Bergman Avd f klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Lars Ståhle Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, KI
Bakgrund
Aciklovir (ACV) används vid behandling av herpesinfektioner som herpes simplex och varicella zoster. ACV anses ha få och lindriga biverkningar såsom illamående, yrsel och huvudvärk. CNS-biverkningar av både perifer och central art är sällsynta och förekommer främst hos patienter med nedsatt njurfunktion. Bland symtomen ses tremor, ataxi, somnolens, dysartri och koma. Konfusion, agitation, hörsel- och synhallucinos och psykos är bland de vanligaste neuropsykiatriska biverkningarna. Fall med fatal utgång har beskrivits. Vi har tidigare visat en korrelation mellan serumkoncentrationer av ACV:s huvudmetabolit 9-karboxymetoxymetylguanin (CMMG) överstigande 10 µmol/L och CNS-biverkningar samt att CMMG endast kunde återfinnas i likvor hos patienter med biverkningar. ACV har både glomerulär och tubulär sekretion, varför dosering skall ske efter njurfunktionen. Incidensen av aciklovir-inducerade CNS-biverkningar har i större studier rapporterats vara ca 1 %. Svårighet att diagnostisera biverkningarna jämfört med underliggande sjukdom kan medverka till underrapportering. Mätning av CMMG i serum och likvor skulle kunna innebära att fler fall kan upptäckas. Vi studerade antalet kända svenska fall jämfört med antalet fall som publicerats sedan ACV introducerades på marknaden i början av 1980-talet.
Metod
Data ur vår TDM-databas på ACV och CMMG analyserades. Patienter med CMMG > 10 µmol/L inkluderades i studien samt alla fall av CNS-biverkningar anmälda till Läkemedelsverkets biverkningsdatabas SWEDIS. Dubletter undveks. Fallrapporter i Medline inkluderades i studien för en jämförelse.
Resultat
Vi fann totalt 94 fallrapporter som publicerades under perioden 1981-2008 inkluderande 139 fall. Medianvärdet för antalet publicerade artiklar per år var 3,5 stycken (intervall 1-30) och antal fall median 4 (intervall 1-30) per år. I Sverige registrerades totalt 211 biverkningsfall, median 7 (intervall 0-21) fall per år mellan 1984-2008.
Sammanfattning
Studien visar att antalet fall av aciklovir-inducerade neuropsykiatriska biverkningar i Sverige är nästan dubbelt så stort jämfört med vad som publicerats internationellt. En anledning till det större antalet fall i Sverige är troligen en förbättrad sensitivitet genom analys av ACV:s huvudmetabolit CMMG.