Svenska lungcancerstudiegruppen: Neoadjuvant cytostatikabehandlings betydelse för resultatet av strålbehandling av patienter med icke småcellig lungcancer
Martin Sandelin Institutionen för medicinska vetenskaper, Lungmedicin och allergologi, Uppsala universitet
Georg Holgersson Medicine kandidat Onkologikliniken, Uppsala akademiska sjukhus, 751 85 Uppsala , Sweden
Michael Bergqvist Onkologikliniken, Uppsala akademiska sjukhus, 751 85 Uppsala , Sweden
Christer Janson Institutionen för medicinska vetenskaper, Lungmedicin och allergologi, Uppsala universitet
Stefan bergström Onkologkliniken, Gävle Sjukhus , SE-801 87 Gävle , Sweden
Bakgrund
Studiens syfte var att värdera betydelsen av neoadjuvant cytostatikabehandling inför kurativ strålbehandling av patienter med icke småcellig lungcancer (NSCLC).
Metod
Inkluderade blev patienter som diagnostiserats med NSCLC och erhållit kurativt syftande strålbehandling (>50Gy) mellan 1990-2000. Patienter som opererats eller erhållit concomitant cytostatikabehandling exkluderades från studien. I samarbete med Sveriges samtliga onkologiska kliniker analyserades journaler varvid de inkluderade patienterna identifierades. En referensgrupp bestående av fem onkologer besökte samtliga kliniker och bedömde journalerna tillsammans med medicinskt ansvarig läkare för lungcancerbehandling vid respektive klinik. För att inkluderas i studien krävdes att patienten hade ett datum för histopatologisk diagnos och dödsdatum alternativt datum för sista uppföljning. Följande variabler studerades i relation till överlevnad: ålder, kön, histologi, tidsperiod, rökanamnes, stadie och behandling. För ett antal patienter saknades data för några av nämnda variabler. Dessa exkluderades inte från studien så länge det fanns överlevnadsdata på patienten.
Resultat
Totalt analyserades data från 1146 patienter med NSCLC. Av dessa inkluderades 566 patienter i studien. Totala medianöverlevnaden i kohorten var 12.0 månader, och femårsöverlevnaden var 4.9%. Patienter behandlade med neoadjuvant cytostatika hade en signifikant bättre total överlevnad i förhållande till patienter behandlade med enbart radioterapi (p=0.0097) i en univariat Cox regressionsanalys. Dock var överlevnadsvinsten beroende av vilken cytostatikakombination som använts. Kombinationen platinum/taxane visade störst överlevnadsvinst; HR=0.49 (95% CI 0.31 till 0.75), detta var signifikant i både uni- och multivariat Cox-analys (p=0.0012 respektive p=0.0020). Den positiva effekten av neoadjuvant cytostatika tycks vara mer uttalad för ex-rökare än hos rökare samt hos patienter med avancerad sjukdom (TIII-IV) jämfört med tidigare stadier (TI-II).
Sammanfattning
Våra resultat från denna stora populationsbaserade retrospektiva studie indikerar att NSCLC patienter behandlade med neoadjuvant cytostatika som tillägg till kurativt syftande strålbehandling har bättre total överlevnad än patienter enbart behandlade med strålbehandling. Bäst resultat erhölls med kombinationen platinum/taxane. Våra resultat tyder också på att neoadjuvant cytostatikabehandling har större effekt för ex-rökare och för patienter med mer avancerad sjukdom.