Samband mellan läkemedelsinformation från läkemedelsindustrin och förskrivning i primärvården
Daniel Carlzon Sektionen för klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lena Gustafsson Leg Apotekare Sektionen för klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anna L Eriksson Sektionen för klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karin Rignér Primärvården Göteborg
Susanna Maria Wallerstedt Sektionen för klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bakgrund
Att undersöka förekomsten av läkemedelsinformation från läkemedelsindustrin i primärvården och att relatera detta till vårdcentralers resultat på Västra Götalandsregionens mål för rationell läkemedelsförskrivning.
Metod
En enkät med frågor om vårdcentralernas egenskaper och förutsättningar, såsom källor till läkemedelsinformation, skickades till de 25 vårdcentralscheferna i Primärvården Göteborg. Det nationella registret för försålda läkemedel (Xplain) användes för att ta fram förskrivningsdata angående vårdcentralernas resultat på Västra Götalandsregionens sex mål för läkemedelsförskrivning avseende ACE-hämmare, antidepressiva läkemedel (3 mål), protonpumpshämmare (PPI), och statiner.
Resultat
Enkätsvar erhölls från 21 av 25 vårdcentralschefer (84% svarsfrekvens). Sjutton av 21 vårdcentraler (81%) svarade att de tar emot producentbunden läkemedelsinformation på vårdcentralen. På de 17 vårdcentraler som tog emot producentbunden läkemedelsinformation gavs denna företrädesvis på lunchtid och på 14 av 17 vårdcentraler (82%) deltog andra yrkeskategorier än läkare vid informationen. Åtta vårdcentralschefer svarade att vårdcentralen tar emot information från läkemedelsindustrin mer än en gång i månaden. Medianen för antalet uppnådda regionala förskrivningsmål skilde sig mellan enheter med [1 (25te-75te percentilen: 0-2)] och utan [3.5 (2.25-4.75)] läkemedelsinformation från läkemedelsindustrin (P=0.009).
Sammanfattning
Läkemedelsinformation från läkemedelsindustrin till förskrivare på vårdcentraler kan leda till att dessa förskrivare i mindre omfattning än övriga förskrivare följer de, av sjukvårdshuvudmannen, beslutade målen för rationell läkemedelsförskrivning.